Projekt

Stjärnjourens bakgrund

Stjärnjouren har funnits sedan 2003 och har under årens lopp hunnit med flera spännande projekt och att skriva tre olika böcker. Stjärnjouren blir ibland beviljade pengar för att driva större projekt. Pengarna kan till exempel komma från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Allmänna arvsfonden, Brottsoffermyndigheten eller Länsstyrelsen. Här sammanfattar vi våra avslutade projekt.

Stötta och stärka

Under vintern och våren 2019 bedrev Stjärnjouren ett projekt finansierat av Postkodsstiftelsen i syfte att främja psykisk hälsa hos unga tjejer och transpersoner. Med detta projekt ville vi utöver vår ordinarie verksamhet kunna göra en insats för att bidra till bättre förutsättningar för psykisk hälsa hos vår målgrupp främst genom att att bidra till en meningsfull fritid och samtal kring psykisk hälsa. Vi tog fram ett skolmaterial om psykisk ohälsa och höll i workshoppar på det temat med klasser i Sundbyberg som tog upp bl.a. ångest, stress, könsnormer och självkänsla, samt gav information om vilka aktörer som finns och vart en kan vända sig när en inte mår bra. Vi anordnade stärkande aktiviteter för vår målgrupp såsom boxning, ridning, bakning och workshop om sociala medier med Clara Henry.

Trulsa – alla förtjänar en förebild

Trusla var är ett förebildsprojekt som Stjärnjouren drev mellan 2006 till 2008 med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet var en mötesplats där tjejer provade på och lärde sig nya saker, men framför allt träffade och frågade ut tjejer och kvinnor som lyckats utan att kompromissa med sig själva eller sina drömmar.

Mötas och stärkas – metoder och strategier för utåtriktat tjejjoursarbete

Under 2007 påbörjades ett metodprojekt för tjejjoursarbete som handlade om att samla kunskap om förebyggande och utåtriktat arbete för att förenkla det lokala arbetet i en tjejjour. Projektet resulterade bland annat i metodboken Mötas och stärkas för tjejjourer.

Boken kan beställas eller laddas ned här.

Ladda ned: Mötas och stärkas

Young women crossing borders

Young Women Crossing Borders var Stjärnjourens första internationella projekt. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor finansierade detta samarbetsprojekt, där Stjärnjouren och en liknande organisation i ett konfliktdrabbat område, Avangard, bedrev erfarenhetsutbyten och metodutveckling i dialog med varandra. Kvinna till Kvinna var en samarbetspartner och bistod med sin expertis. Projektet utgick från två övergripande syften:

1) Att stärka och utveckla Stjärnjouren och den abkhaziska (georgiska) organisationen Avangard i vårt arbete med att stötta unga tjejer och stärka unga tjejers position i respektive länder.

2) Att medvetandegöra tonårstjejer i Sundbyberg om deras rättigheter, samt att bland dem främja engagemang för mänskliga rättigheter och internationella frågor.

Inom ramarna för projektet togs ett anpassat metodmaterial fram på engelska och ryska, studieresor till Abkhazien respektive Stockholm genomfördes, liksom tjejgrupper och workshops på skolorna i Sundbyberg och ett gemensamt sommarläger i Stockholms skärgård.

Inom ramarna för projektet skrevs även boken Support and Empowerment – Swedish and Georgian-Abkhazian experiences of building successful women’s and girl’s support and empowerment organizations (WGOs). Boken finns tillgänglig på både engelska och ryska och kan laddas ned gratis här nedan.

Ladda ned: Support and Empowerment (engelska, 4,4 Mb)

Ladda ned: Support and Empowerment (ryska, 0,6 Mb)

Vad är okej sex?

Projektet drevs mellan 2010- 2011 med hjälp av medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det  övergripande syftet med projektet var att stärka den kroppsliga integriteten hos gymnasieungdomar av alla kön. Projektet var inspirerat av kampanjen okejsex.nu som drevs av Operation Kvinnofrid under hösten 2007. Stjärnjouren har även tidigare jobbat med kampanjen, exempelvis genom att erbjuda workshops på temat. I projektet ingick att tillsammans med volontärer genomföra workshops på tema okej sex – om ömsesidighet, rättigheter, normer, sexualitetens historia, var man kan vända sig om man utsätts för övergrepp och hur man undviker att utsätta andra.

Tjejjoursutbildning i utåtriktad verksamhet

Under 2010 och 2011 arbetade Stjärnjouren även med ett utbildningsprojekt som erbjöd alla Sveriges tjej- och ungdomsjourer utbildning i utåtriktat tjejjoursarbete. Det handlade till exempel om hur tjejjourer kan arbeta förebyggande med tjejgrupper, workshops, sommarläger eller temadagar. Men även om utbildning i ledarskap, organisationsutveckling, feminism och normkritisk pedagogik. Syftet med projektet var att sprida och fördjupa kunskapen om hur tjejjourerna kan arbeta utåtriktat för att stötta alla som identifierar sig som tjej eller transperson, samt förbättra deras positioner i samhället. Projektet vilade på två delar, den ena bestod av att utbilda andra tjejjourer i utåtriktat arbete och den andra av att utveckla Stjärnjourens eget utåtriktade arbete i Sundbyberg. Projektet finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Projektet utgick från Stjärnjourens tidigare metodmaterial Mötas och stärkasstrategier och metoder för utåtriktat tjejjoursarbete. Genom denna satsning ville Stjärnjouren möjliggöra möten, samarbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte tjejjourer emellan, och peppa fler jourer till att börja arbeta utåtriktat.

Inom ramen för projektet togs Motmakt fram, ett handledningsmaterial för feministiskt tjejgruppsarbete. Tanken med materialet är att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap, erbjuda handledning och inspiration. Vi hoppas att ni blir inspirerade, använder hela materialet eller delar av det, gör om övningar, bygger egna upplägg och tar fram nya teman.

ISBN: 978-91-637-3488-5

Ladda ned: Motmakt (2013 års version, svenska, 7,0 Mb)

Erfarenhetsutbyte med tjejjour i DR Kongo

Under hösten 2011 genomförde Stjärnjouren ett projekt där volontärer från Stjärnjouren reste till Uivira i östra DR Kongo för ett erfarenhetsutbyte med den ideella organisationen SOIDEFICO. Under en vecka genomförd Stjärnjouren fyra olika workshops på teman som sex, våld i nära relationer, HIV och praktiskt tjejjoursarbete, samtidigt som vi fick lära oss om förutsättningarna för unga kvinnor i Kongo och att driva en ideell stödorganisation för våldtagna unga kvinnors rättigheter i samhället. Projektet finansierades av Svenska Institutet.